Hotline: 1800 556890

Danh mục

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022: HÃNG SƠN ĐÔNG Á MỞ RỘNG KINH DOANH – TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN

Ngày 24/6/2022, Công ty CP Hãng sơn Đông Á đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã tổng kết báo cáo kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Ngày 24/6/2022, Công ty CP Hãng sơn Đông Á đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã tổng kết báo cáo kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

 Năm 2021 với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường sản xuất và kinh doanh sơn nước, sơn trang trí tại Việt Nam, doanh thu vẫn tăng trưởng so với năm 2020. Cũng trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty CP Hãng sơn Đông Á đã chủ động điều tiết các chỉ tiêu cho hoạt động sản xuất và kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường sao cho vẫn hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất có thể. Do đó, lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 140% kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Năm 2022 là năm bản lề của giai đoạn 2022 - 2025, Ban điều hành Công ty CP Hãng sơn Đông Á cũng như Ban giám đốc Công ty CP Bewin & Coating Viet Nam sẽ chú trọng tập trung đầu tư mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh như BĐS, Năng lượng, Nhiên liệu… đặc biệt luôn giữ vững và ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm truyền thống sơn trang trí.

Năm 2022 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp. Đồng thời HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022:  HÃNG SƠN ĐÔNG Á MỞ RỘNG KINH DOANH – TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN