Hotline: 1800 556890

Danh mục

Cơ cấu tổ chức

Công ty Bewin & Coating Vietnam có cơ cấu tổ chức hoàn thiện, với nhiều phòng ban. Be&C Sài Gòn và Be&C Miền Trung đứng đầu là giám đốc khu vực, sẽ có các phòng ban gồm phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự và nhà máy sản xuất. 

Mỗi hãng sơn là một ban khác nhau, trong đó ban kinh doanh Behr và ban kinh doanh Bewin sẽ có các phòng thị trường, phòng bán hàng và phòng quản trị. Riêng ban kinh doanh Viglacera sẽ được chia ra làm hai phòng, gồm phòng kinh doanh sơn Viglacera và phòng kinh doanh sơn Waler. Mỗi phòng sẽ có phòng bán hàng và phòng quản trị riêng.

Các hoạt động khác của công ty được thực hiện bởi các ban hành chính nhân sự, ban tài chính kế toán và ban marketing.

Liên quan đến sản phẩm, có ban kỹ thuật (gồm phòng kỹ thuật, phòng NCSP và phòng QC-KTCLSP) và nhà máy sản xuất (gồm tổng kho và khu vực nhà máy).